Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten, levering, leasing, verhuur en/of bruikleen van goederen, producten en/of diensten, serviceovereenkomsten, exploitatieovereenkomsten evenals de uitvoering van die overeenkomsten, worden beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder ‘Klant’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon dan wel wederpartij die met onze onderneming, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van derden, een overeenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgenamen.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ons, Vending2Smile BV, Woudenbergseweg 19 C4, 3707 HS Zeist en KvK nummer74965786 handelend onder de naam healzzy2GO (h3G) en de Klant. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten, tenzij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. We kunnen in het belang van de Klant afwijken van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, al zijn we hier niet toe verplicht. In dit geval blijven de overige bepalingen onveranderd.
 5. Mocht het voorkomen dat een bepaling in deze voorwaarden of een overeenkomst niet, of niet geheel juist is, dan dient deze te worden geïnterpreteerd als een bepaling die het meest de inhoud en bedoeling van de bepaling benadert. In het geval van een tegenstrijdigheid in deze voorwaarden en een overeenkomst prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
 6. Waar in een overeenkomst of voorwaarden sprake is van normale werktijden wordt bedoeld: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30, hierop uitgezonderd feestdagen.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Elke aanbieding of offerte bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienstverlening dan wel producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
 2. Alle door ons bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd.
 3. Alle aanbiedingen en offertes van ons zijn vrijblijvend. Er kan aan een aanbieding of offerte op geen enkele wijze enig recht worden ontleend.

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben wij het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De Klant is zelf verantwoordelijk om benodigde informatie correct en tijdig aan te leveren.
 2. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen, bevestigen wij de overeenkomst schriftelijk, welke bevestiging behoudens onverwijld tegenbericht van de Klant geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke bevestiging afwijken, zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.
 3. Elke overeenkomst wordt vanuit onze kant aangegaan indien er aan de kant van de Klant voldoende zekerheid van betaling bestaat. De Klant gaat akkoord met de mogelijkheid van het verlangen van deze zekerheid, in redelijkerwijs de ruimste zin van het woord, vooraf dan wel gedurende de uitvoering. h3G is te allen tijde gerechtigd om van Klant een (additionele) vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 4: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen, al dan niet veroorzaakt door derden waarvan wij afhankelijk zijn.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen vermeld in Euro’s, exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.
 3. Wij zijn gerechtigd de prijzen jaarlijks, gedurende de looptijd van de overeenkomst te verhogen en door te voeren. Deze verhoging zal per brief of e-mail aan de Klant bekend worden gemaakt. Klant is gerechtigd de overeenkomst binnen 14 dagen na deze bekendmaking op te zeggen als en voor zover (i) de verhoging van het overeengekomen maandbedrag 10% of meer bedraagt en (ii) de inhoud van de overeenkomst verder niet verandert. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en in te gaan op de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet als de verhoging van het maandbedrag minder dan 10% bedraagt.
 4. Alle prijzen op de webshop en de bestelsite zijn onder voorbehoud.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

 1. De betaling dient steeds te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door ons aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enige korting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Voorgenoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De Klant is in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Zodra de Klant in verzuim is, is de Klant vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening een rente van
2,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 1. Een bezwaar tegen de hoogte van de factuur, of een klacht om welke reden dan ook schort de betalingsverplichting nimmer op.

Artikel 6: Levering en levertijd

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders met ons is overeengekomen, geschiedt de levering aan bedrijf van de Klant.
 2. De door ons opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met ons is overeengekomen.
 3. Als datum van levering geldt het tijdstip waarop wij de goederen in de macht van de Klant hebben gebracht dan wel de datum waarop wij aan de Klant mededeling hebben gedaan dat de goederen op de aangegeven plaats ter beschikking zijn gesteld. Indien de datum van levering eerder is dan de ingangsdatum van de betreffende overeenkomst, zijn deze voorwaarden met ingang van de datum van levering van toepassing.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Onverminderd de bepalingen over aansprakelijkheid elders in deze voorwaarden, is onze aansprakelijkheid voor schade te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het in de betreffende overeenkomst bedongen bedrag of, indien dat hoger is, het bedrag van de door onze verzekeraar in het betreffende geval te verstrekken uitkering.
 2. Indien de verhouding van de door de Klant te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door de Klant geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden.
 3. Bedrijfsschade, waaronder mede verstaan dient te worden gederfde winst, komt niet voor vergoeding in aanmerking. De Klant dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat wij toch aansprakelijk zijn voor
bedrijfsschade, dan zijn de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De Klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet (meer) door de Klant van ons kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheden zich bij ons voordoen of bij onze leveranciers. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: onbeschikbaarheid van personeel, brand, vorst, overstroming, aardbeving, overheidsmaatregelen, oproep, pandemie, mobilisatie, (burger-)oorlog, blokkades, bedrijfsstoornis, gebrek aan transportmiddelen en transport-stremmingen, storingen in elektronische verbindingen en apparatuur alsmede niet tijdige of ondeugdelijke levering van goederen en/of diensten, verpakkingsmateriaal, grondstoffen en/of hulpstoffen en prijsverhogingen door derden waar wij van afhankelijk zijn, hieronder mede verstaan overheid, waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet langer economisch rendabel is.
 2. Indien de uitvoering van een overeenkomst door overmacht wordt verhinderd, zijn wij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of rente kan doen gelden.
 3. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd betaling te vorderen van die prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht-veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 9: Aanpassing, opschorting en ontbinding

 1. De Klant kan een verzoek indienen tot een aanpassing van de overeenkomst. Wij kunnen aan een eventueel verzoek gehoor geven, maar kunnen hier niet aan worden gehouden. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht ten goede komt aan de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien de Klant diens verplichtingen jegens ons niet of niet tijdig nakomt, hebben wij hiertoe het recht om de overeenkomst op te schorten of gedeeltelijk of geheel te ontbinden. De Klant heeft geen recht om de overeenkomst te ontbinden, indien de Klant zelf in verzuim is.
 3. Als de Klant van mening is dat wij in verzuim zijn zal de Klant ons een redelijke termijn geven om alsnog onze verplichtingen na te komen.
 4. De Klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst indien de Klant van mening is dat wij in verzuim zijn, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of nalatigheid van ons.
 5. In het geval van liquidatie, van beslaglegging ten laste van de Klant, of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken, staat het ons vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Indien er sprake is van een ontbinding van de overeenkomst worden nog eventuele openstaande vorderingen jegens de Klant direct opeisbaar, onverminderd onze rechten op schadevergoeding.
 6. In het geval van een (tussentijdige) beëindiging van een iedere overeenkomst, om welke reden dan ook, worden nog openstaande betalingen dan wel vorderingen over de gehele looptijd direct door ons opeisbaar.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

 1. Zowel de Klant als wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron is verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit als zodanig door een partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de, al dan niet mondelinge, informatie.
 2. Wij zijn bekend met de geldende wetgeving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons aan de verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 3. Alle partijen weerhouden zich van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van een ander kunnen schaden.

Artikel 11: Reclamatie, geschillen en toepasselijk recht

 1. Wij hechten zeer veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de overeenkomst. Mocht er desondanks toch een tekortkoming geconstateerd worden, dan kan dit binnen 10 werkdagen na constatering gericht worden aan ons, opdat we in de gelegenheid worden gesteld een passende oplossing te treffen. Aan een melding kunnen overigens geen rechten worden ontleend.
 2. Wanneer de klachten betrekking hebben op het niet leveren van bepaalde goederen, worden die klachten door ons slechts in behandeling genomen als de Klant binnen 24 uur na de datum waarop de betreffende goederen geleverd hadden behoren te worden, van het uitblijven van die levering melding maakt.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij wij partij zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de Klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
 4. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien het onmogelijk blijkt te zijn een geschil onderling op te lossen, is de rechter Midden-Nederland, locatie Amersfoort bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12: Transport en risico-overgang

 1. Wij zijn verantwoordelijk voor alle taken die gemoeid zijn met de goederenbeweging van deur tot deur. De verantwoordelijkheid om goederen te verzekeren voor alle kosten en risico’s die voortkomen uit deze beweging inclusief de betaling van belastingen en gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ligt bij ons.
 2. In geval van schade zijn wij niet gehouden tot verdere schadeloosstelling dan het bedrag dat wij in verband met het verlies of beschadiging van de betrokken goederen tijdens het transport van de vervoerder dan wel de verzekeraar vergoed krijgen.
 3. De Klant is verplicht door ons geleverde goederen en producten c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de Klant staan.
 4. Na het verstrijken van de gelegenheid voor controle wordt de Klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming onder door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment dat de Klant al onze vorderingen betreffende de tegenprestatie voor de door ons aan de Klant krachtens de betreffende overeenkomst geleverde of te leveren goederen en/of diensten, met inbegrip van eventueel verschuldigde boetes, rente en kosten, heeft voldaan. Eveneens blijven alle door ons geleverde goederen ons eigendom tot het moment dat de Klant al onze vorderingen uit hoofde van de in artikel 1 lid 1 vermelde overige overeenkomsten, met inbegrip van eventueel verschuldigde boetes, rente en kosten, heeft voldaan.
 2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde bij de Klant of diens houder(s) weg te (doen) halen indien de Klant in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de Klant ondanks schriftelijke aanmaning weigert diens medewerking aan het terughalen van de geleverde goederen te verlenen, verbeurt hij, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete van € 300,00 (lees: driehonderd euro) per dag dat hij hiermee in verzuim is.
 3. Indien wij goederen die ons eigendom zijn terughalen, zal de Klant bovendien een boete verschuldigd zijn van 10% van de waarde van de teruggenomen goederen, zulks onverminderd onze rechten op volledige schadevergoeding in verband met de toerekenbare tekortkoming van de Klant. In geval van bederfelijke waar zal (ook) de verkoopprijs van de producten volledig in rekening gebracht worden, ongeacht de uiterste houdbaarheidsdatum.
 4. Wij hebben het recht de door de Klant bestelde goederen die wij onder ons hebben onder ons te houden totdat al hetgeen de Klant aan ons verschuldigd is voldaan is, ongeacht of de betreffende overeenkomst betrekking heeft op deze of andere goederen van de Klant. Het recht van retentie hebben wij ook in geval van faillissement van de Klant.

Artikel 14: Conformiteit

 1. Wij staan ervoor in dat onze goederen dan wel producten voldoen aan de (wettelijke) eisen zoals deze redelijkerwijs verwacht mogen worden, hier kunnen overigens geen rechten aan ontleend worden. Indien een product om welke reden dan ook niet voldoet aan de (wettelijke) eisen, dan geeft de Klant ons onvoorwaardelijk toestemming om het product aan te passen of om te ruilen, al dan niet op de locatie van de Klant, zonder het recht op een eventuele schadevergoeding ten gunste van de Klant.
 2. Gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundige behandeling of gebruik op de locatie van de Klant, door de Klant of een derde, komen voor rekening van de Klant.

Artikel 15: Beëindiging van rechtswege

 1. Een overeenkomst zal van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst, zijn beëindigd indien wij schriftelijk opzeggen, in de navolgende gevallen:
  1. indien de Klant ondanks sommatie in gebreke blijft binnen 21 dagen na sommatie alsnog aan zijn financiële en/of andere
contractuele verplichtingen te voldoen;
 1. met onmiddellijke ingang: bij faillissement of surseance van betaling van de Klant, of inbeslagneming van de goederen;
 2. met onmiddellijke ingang: indien het bedrijf, waarin de goederen zijn geplaatst, definitief sluit; met onmiddellijke ingang; bij ontbinding van de Klant-rechtspersoon;
 3. met onmiddellijke ingang: indien andere dan door ons aangewezen personen reparaties aan de goederen verrichten en daarbij vitale onderdelen verstellen of bewegen.
 1. In aanvulling op het gestelde in lid 1 van dit artikel geldt aanvullend voor de full-service exploitatieovereenkomst, dat deze van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn beëindigd zodra wij schriftelijk opzeggen wanneer na de plaatsing van een functionele automaat, ongeacht of deze binnen de gestelde periode defecten heeft vertoond, indien er redelijkerwijs geen nettowinst ten aanzien van de desbetreffende automaat voor ons haalbaar is. Wij hanteren een opzegtermijn van 30 dagen.
  h3G ALGEMENE VOORWAARDEN 2020 V6